KVKK AYDINLATMA METNİ

HALİT ÜNLÜ A.Ş KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

AYDINLATMA METNİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır.  Halit Ünlü Ziraat Aletleri Zirai Ürünler San. ve Tic. A.Ş. (“HALİT ÜNLÜ A.Ş”) nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

1.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER

 

Halit Ünlü tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; internet sitesi , müşteri hizmetleri, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilenhizmet süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerlekişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere toplanmaktadır.

 

Bu kapsamda kişisel verileriniz, Halit Ünlü A.Ş veya Halit Ünlü A.Ş adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 

 • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,
 • İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,
 • İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
 • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,
 • Şirketimiz adına veri işleyen ve/veya şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),
 • Çalışanlarımız dâhil olmak üzere iç ve dış müşteri hizmetleri kanallarımız,
 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
 • Sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler
 • Grup şirketlerinden yapılan aktarımlar,
 • Müşterilerimiz ve çalışanlarımız ile yapılan anket formları
 • Müşterilerimizden gelen geri bildirim formları(Müşteri Şikayet Formu,Tamir Bakım Formu , Sipariş Formu vb.)

2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI

 

HALİT ÜNLÜ A.Ş  olarak, veri sorumlusu sıfatı ile müşteri hizmetleri servislerimiz, yazılı iletişim kanallarımızve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile;açık rızanız ile elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde HALİT ÜNLÜ A.Ş’ nin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle, grup şirketleri veya işbirliği yaptığı şirketlerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

 

HALİT ÜNLÜ A.Ş müşterilerinin hizmetlerimizden faydalanabilmesi, onayınız halinde ticari ve pazarlama stratejilerimizi belirlemek, geliştirmek amacı ile hizmetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerimizin  yürütülmesinde öncülük etmeniz, ticari faaliyetler için yürütülecek analizler ve profilleme çalışmalarını yapabilmemiz, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, HALİT ÜNLÜ A.Ş ticari stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

 

3.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

HALİT ÜNLÜ A.Ş, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya 6698 sayılı Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilerimiz ya da potansiyel müşterilerimiz ile bayilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, Şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar,  faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, bayiler tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

 

 

4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN (“KANUN”) 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

 

HALİT ÜNLÜ A.Ş ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

 

a) HALİT ÜNLÜ A.Ş ’nin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

c) HALİT ÜNLÜ A.Ş ’nin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

 

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Ünvan               : Halit Ünlü Ziraat Aletleri Zirai Ürünler San. ve Tic. A.Ş.

Mersis no           : 0456050696000012

E-mail adresi     : kvkk@halitunluziraat.com.tr

Posta adresi       : OSB IV. Kısım Keçiliköy OSB Mah. Metin Ersan Cad. No:6 Yunusemre/MANİSA